Thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-114429-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xoá tên địa điểm kinh doanh vào trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới cho doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng