Thủ tục hành chính: Cấp phép tổ chức cuộc thi Người đẹp tại địa phương - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-022287-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục nghệ thuật biểu diễn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng