Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lập cơ sở bán lẻ - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-BS52
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng