Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. Đối với cơ sở hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện - An Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-AGI-072332-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Phê duyệt Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng