Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-117669-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Trả kết quả trong thời hạn không quá mười tám (18) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép chưa đầy đủ, không hợp lệ, không đủ điều kiện để cấp phép sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Nếu không cấp phép sẽ trả lại hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng