Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-107126-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Phê chuẩn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng