Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm đối với thực phẩm thông thường sản xuất trong nước - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-155097-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y t ế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng