Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-020715-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Trung tâm Đăng kiểm
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng