Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-251133-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ cho Sở Công Thương
- Nộp trực tiếp tại Sở
- Bưu điện
Thời hạn giải quyết: chứng thực
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng