Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở, nhóm cơ sở/ vùng nuôi tôm, nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững - TP Hồ Chí Minh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HCM-057212-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng