Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ Quy hoạch trong Khu công nghiệp - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-102699-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng